PRIVACY POLICY

บริษัท เรนาต้า อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เรนาต้า สกินแคร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท เรนาต้า อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เรนาต้า สกินแคร์ จำกัด ซึ่งต่อไปในประกาศฉบับนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่าย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ซึ่งของบริษัทฯทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีบริษัทฯเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพที่แข็งแรงให้กับผู้บริโภค การดูแลผิวที่เหนือกว่า และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับสมาชิกตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯทั่วประเทศอีกด้วย

2. บททั่วไป

นโยบายฯฉบับนี้ อธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ บริหารจัดการข้อมูลที่สามารถหรืออาจระบุตัวตนของท่าน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) กล่าวคือการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (“ประมวลผล”) และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดดังกล่าวอย่างครบถ้วน ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้อย่างละเอียด

3. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของใคร

นโยบายฯฉบับนี้ ระบุถึงการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนของบริษัท และลูกค้าของบริษัทฯ กล่าวคือ บุคคลซึ่งสมัครเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ซื้อหรืออาจซื้อสินค้าทั้งที่ซื้อจากตัวแทนหรือจากบริษัทโดยตรง และ/หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่ติดต่อเพื่อสอบถาม หรือขอรับข้อมูลจากบริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯในลักษณะคล้ายคลึงกัน ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคล ให้หมายความถึง บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวด้วย เป็นต้น

4. บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากช่องทางไหน

บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้

4.1 กรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทฯโดยตรง

 • เมื่อท่านสมัครสมาชิกเพื่อเป็นตัวแทนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ โดยการกรอกข้อมูลต่างๆในแบบฟอร์ม ไม่ว่าในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ หรือทางช่องทางใดๆ
 • เมื่อท่านสั่งซื้อหรือเข้าซื้อสินค้าของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านส่งมอบเอกสารต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้กับบริษัทฯ
 • เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็นหรือคำติชมแก่บริษัทฯผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์
 • เมื่อท่านสมัคร หรือเข้าร่วมงานอีเว้นท์ กิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านกดรับข่าวสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯ

4.2 กรณีที่บริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลตัวแทนของบริษัท

เมื่อท่านมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านตัวแทนของบริษัท ตัวแทนดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้บรรลุผลแก่ท่านได้ เมื่อท่านเปิดเผยข้อมูลต่อตัวแทนของบริษัท ถือว่าท่านเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทด้วย

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งสาธารณะ หรือแหล่งข้อมูลทางการค้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยตนเอง หรือได้ให้ความยินยอมแก่บุคคลใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ หน่วยงานของรัฐ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

4.3 กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าชมและ/หรือใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการออนไลน์ต่างๆ ที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานของท่าน โปรดดูนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ

เมื่อท่านเข้าใช้บริการของบริษัทฯ หรือติดต่อบริษัทฯ ณ สถานที่ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)เพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุในนโยบายฯ ฉบับนี้ อาทิเช่น วัตถุประสงค์และฐานะทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

5. บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และภายใต้นโยบายฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมหรือจะเก็บรวบรวม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก ตัวแทนหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี สถานที่เกิด สถานภาพ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน หรือหมายเลขบัตรประชาชน
 • ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Line ID ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ สถานที่ทำงาน
 • ตำแหน่งงาน หน่วยงานหรือองค์กร
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ email หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และคุกกี้ (Cookies) ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชันต่าง ๆ
 • ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อ หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ เป็นต้น

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ของท่าน บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อขอยกเลิกความยินยอม ตามวิธีการติดต่อบริษัทฯ ของนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

6. บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง

6.1 บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมายตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”)

 • เพื่อดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และ/หรือคำขอใช้บริการของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าของบริษัท หรือตัวแทนของบริษัท
 • เพื่อเสนอขาย จัดให้มีและจัดการเกี่ยวกับสินค้า ให้แก่ท่าน ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นใด ไม่ว่าจะถูกบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือโดยผ่านบุคคลภายนอก
 • เพื่อดำเนินการลงทะเบียนการสมัครสมาชิกในระบบต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่ท่าน ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีการใช้งานของท่าน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน
 • เพื่อดำเนินการเข้าทำสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทฯ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญา เช่น การตรวจสอบหลักฐานประกอบการทำสัญญา การตรวจสอบคุณสมบัติ และการยืนยันตัวตน เป็นต้น
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินของท่านสำหรับสินค้า และ/หรือบริการ และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การยืนยันยอดชำระ การเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการ การวางบิล การหักเงินในบัญชีธนาคาร การส่งข้อมูลให้กับธนาคารหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการรับประกัน และการให้บริการหลังการขายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือบริการที่ท่านซื้อเพื่อรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากท่าน เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ การใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน การทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านสนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • เพื่อสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือความสนใจในไลฟ์สไตล์ต่างๆ ของท่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน เกี่ยวกับการซื้อสินค้า การให้บริการ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามคำขอ ตอบข้อซักถาม และ/หรือข้อเสนอแนะของท่าน รวมถึงการส่งข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ใดๆ ที่ท่านสนใจหรืออาจเป็นประโยชน์กับท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายภาษีอากร กฎหมายศุลกากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ
 • เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ และอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น
 • หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น ภายใต้ฐานทางกฎหมายใดๆ ดังต่อไปนี้

ก. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น

ข. เป็นความจำเป็นของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

ค. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัทฯ

ง. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ

จ. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ฉ. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน หรือ

ช. ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด และฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดการติดต่อของบริษัท ของนโยบายฯ ฉบับนี้

6.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 6.1 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้

6.3ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดซึ่งระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และ/หรือมีหนังสือไปยังท่านเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านควรศึกษานโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับนโยบายฯ ฉบับนี้

7. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับใครบ้าง

7.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้

ก. บริษัท เรนาต้า อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด โดยให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าว เท่าที่เกี่ยวข้องและตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข. ที่ปรึกษาของบริษัทฯ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ

ค. พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การให้บริการชำระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย์-พัสดุ บริการจัดพิมพ์ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเว็บไซต์ บริการเก็บบันทึกข้อมูล บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการวิจัย บริการทำการตลาด บริการการเดินทาง หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ง. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมท่าอากาศยาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาล เป็นต้น

จ.หน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ

ฉ.บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.2 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด หากบริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

7.3 ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน

8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้าของบริษัทฯ และ/หรือในฐานะตัวแทนของบริษัท และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของบริษัทฯ

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บในระบบของบริษัทฯ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ ของนโยบายฯ ฉบับนี้

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

10. สิทธิต่างๆ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

10.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

10.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ในกรณีตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สิทธิแก่ท่าน

10.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ ในกรณีตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สิทธิแก่ท่าน

10.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สิทธิแก่ท่าน

10.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

10.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม
ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯได้

10.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

11. วิธีการติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายฯ ฉบับนี้ การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แจ้งข้อร้องเรียน หรือใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ข้างต้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท เรนาต้า อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ ติดต่อ127 หมู่ที่ 12 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ 096-1436864

รวมถึงช่องทางการติดต่ออื่นใดที่บริษัทฯ ได้ประกาศเพิ่มเติมต่อไป

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ที่สำคัญใด ๆ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ