Renatar Agent Contract

สัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้า
บริษัท เรนาต้า อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด

สัญญาฉบับนี้ทำที่ บริษัท เรนาต้า อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด โดยนางสาวณัฏฐ์ชินภา นพกุลชัยธัช กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อยู่เลขที่ 127 หมู่ที่ 12 ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งต่อไป ในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง

กับ ตัวแทน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชนที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ตัวแทนจำหน่าย” ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแทนจำหน่าย

1.1 ตัวแทนจำหน่ายมีหน้าที่จำหน่ายสินค้าทุกชนิดภายใต้แบรนด์ของบริษัทตามราคาที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทมีการออกบัตรแสดงการเป็นตัวแทนของบริษัทให้กับตัวแทนจำหน่าย

1.2 ตัวแทนจำหน่ายตกลงยินยอมอยู่ภายใต้สายงานของหัวหน้าทีมตามที่ระบุไว้ในขณะที่สมัครตัวแทนเท่านั้น โดยถึงแม้ตัวแทนจำหน่ายจะอยู่ภายใต้สายงานของหัวหน้าทีม แต่ตัวแทนจำหน่ายมีสถานะเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเท่านั้น

1.3 สัญญานี้ไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวการตัวแทน การใดที่ตัวแทนจำหน่ายได้กระทำลงต่อบุคคลภายนอก มิให้ถือว่าเป็นการกระทำของบริษัท

2. เงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่าย

2.1 ห้ามตัวแทนจำหน่ายสั่งหรือเบิกสินค้าจากหัวหน้าทีม/แม่ทีมสายอื่นที่ไม่ใช่สายงานตัวเองโดยเด็ดขาด ส่วนตัวแทนจำหน่ายที่เป็นแม่ทีมห้ามขายสินค้าให้กับลูกทีมสายอื่นโดยเด็ดขาดเช่นกัน

2.2 ห้ามตัวแทนจำหน่ายย้ายสายหรือเปลี่ยนหัวหน้าทีม/แม่ทีมเอง ทุกกรณี

2.3 ห้ามตัวแทนจำหน่ายขายสินค้าในราคาส่งหรือในราคาปลีกที่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดไว้โดยเด็ดขาด

2.4 ห้ามตัวแทนจำหน่าย จัดโปรโมชัน ลด แลก แจก แถม ให้แก่ลูกค้าเอง เว้นแต่โปรโมชั่นที่ทางบริษัทจัดขึ้นเท่านั้น

2.5 ห้ามตัวแทนจำหน่ายขายสินค้าในช่องทาง MARKETPLACE ทุกช่องทาง เช่น LAZADA, SHOPEE, TIKTOK SHOP หรือช่องทางอื่นอันลักษณะในทำนองเดียวกันโดยเด็ดขาด ในราคาการขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนด หรือจัดโปรโมชัน ลด แลก แจก แถม ให้แก่ลูกค้าเอง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.6 ห้ามตัวแทนจำหน่ายปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง แปรสภาพ สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์หรือเครื่องหมายการค้า      โดยเด็ดขาด และห้ามบรรจุสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของบริษัทโดยเด็ดขาด

2.7 ห้ามตัวแทนจำหน่ายกระทำการลบออก ขูดออก หรือทำให้หายไปซึ่งข้อความใดๆ ทั้งปวงบนซองบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบริษัทโดยเด็ดขาด

2.8 ห้ามตัวแทนจำหน่ายขายสินค้าที่หมดอายุแล้วให้แก่ลูกค้าหรือลูกทีมโดยเด็ดขาด

2.9 ห้ามตัวแทนจำหน่ายใช้ชื่อร้านของตนเอง ซึ่งส่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นของบริษัทโดยเด็ดขาด

2.10 ห้ามตัวแทนจำหน่ายโฆษณาสินค้าอวดอ้างเกินจริง หรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเด็ดขาด

2.11 ห้ามตัวแทนจำหน่ายนำรูปสินค้าหรือรูปรีวิวสินค้าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หากตัวแทนจำหน่ายกระทำการ นำรูปสินค้าหรือรีวิวสินค้าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ถือว่าเป็นการกระทำของตัวแทนจำหน่ายเป็นการส่วนตัว ตัวแทนจำหน่ายจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อบุคคลอื่นๆที่ได้รับความเสียหายและหรือต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

2.12 ห้ามตัวแทนจำหน่ายกระทำการใดๆ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ทำให้บริษัท แม่ทีม หรือตัวแทนจำหน่ายคนอื่นได้รับความเสียหายโดยเด็ดขาด

2.13 ห้ามตัวแทนจำหน่ายเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้กับบริษัท เว้นแต่ สินค้ามีปัญหาอันเกิดจากการผลิตของบริษัทเอง โดยต้องแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าดังกล่าว

2.14 ห้ามมิให้ตัวแทนจำหน่ายใช้ บงการ แนะนำ สนับสนุน ยุยง หรือส่งเสริมให้ลูกทีม ตัวแทนจำหน่ายคนอื่น และ/หรือบุคคลภายนอกกระทำการผิดเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายตามสัญญาฉบับนี้ หากเกิดกรณีดังกล่าวให้ถือว่าเสมือนว่าตัวแทนจำหน่ายได้กระทำผิดสัญญาฉบับนี้ด้วย

2.15 ห้ามตัวแทนจำหน่ายชักชวน ยุยง หรือส่งเสริมให้ตัวแทนจำหน่ายคนใดคนหนึ่ง ทำการจำหน่ายสินค้าแบรนด์อื่น โดยเด็ดขาด หากตัวแทนจำหน่ายกระทำการดังกล่าว บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ทันที และฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งจะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่บริษัทเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท เนื่องจากเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายในทางธุรกิจและการตลาดของบริษัท

2.16 ตัวแทนจำหน่ายต้องรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท ห้ามตัวแทนจำหน่ายกระทำการใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดภาพลักษณ์ในด้านที่ไม่ดีต่อบริษัทโดยเด็ดขาด

2.17 บริษัทอนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายทำซ้ำและเผยแพร่งานอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเพื่อการจำหน่ายสินค้าของบริษัทตามราคาที่บริษัทกำหนดและในช่องทางที่บริษัทอนุญาตให้จำหน่ายเท่านั้น

3. ข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับ และการแข่งขันทางการค้า

3.1 ตัวแทนจำหน่ายตกลงรักษาข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลเชิงพาณิชย์ ข้อมูลการบริหารธุรกิจ การโฆษณาสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาด บัญชีรายชื่อของตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าของบริษัทฯ รวมทั้งเทคนิค โปรโมชั่น ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ ตลอดทั้งข้อมูลอื่นใดที่บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เปิดเผยโดยเด็ดขาด

3.2 ตัวแทนจำหน่ายจะต้องทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือตัวแทนจำหน่าย คนอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทหรือล่วงรู้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อการจำหน่ายสินค้าตามสัญญาเท่านั้น และต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทโดยเด็ดขาด

4. ผลจากการผิดสัญญาตัวแทนจำหน่าย

4.1 หากตัวแทนจำหน่ายฝ่าฝืนหรือกระทำผิดสัญญาฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน บริษัทจะถือว่าเป็นการทำผิดสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ตัวแทนจำหน่ายทราบล่วงหน้า

4.2 ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายฝ่าฝืนหรือกระทำผิดสัญญาฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน ตัวแทนจำหน่าย  ตกลงยินยอมชำระค่าปรับให้แก่บริษัท ไม่ต่ำกว่าจำนวน 300,000.- บาท และไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะดำเนินคดีกับตัวแทนในฐานความผิดอื่นซึ่งได้กระทำต่อบริษัท โดยตัวแทนจำหน่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทวงถาม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

4.3 ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายนำสินค้าของบริษัทไปให้บุคคลอื่นหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นนำสินค้าของบริษัทไปขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดไว้ ตัวแทนจำหน่ายต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 300,000. – บาท และให้บริษัทดำเนินคดีได้ทันที

4.4 กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายฝ่าฝืนหรือกระทำผิดสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชำระค่าปรับหรือค่าเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิเรียกให้ตัวแทนจำหน่ายชำระค่าเสียหายดังกล่าวแทนบริษัทได้ทั้งสิ้น

4.5 กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายนำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าของบริษัท หรือเพื่อใช้ขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนด หรือเพื่อขายในช่องทางที่บริษัทห้ามขาย ให้ถือว่าตัวแทนจำหน่ายละเมิดลิขสิทธิ์บริษัท และบริษัทมีสิทธิดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ในทันที

4.6 ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายกระทำผิดสัญญาตัวแทนจำหน่ายฉบับนี้โดยชัดแจ้ง หรือกรณีที่บริษัทสอบสวนความผิดแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าตัวแทนจำหน่ายกระทำผิดสัญญาตัวแทนจำหน่ายฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะชะลอหรือระงับการส่งมอบของรางวัลให้แก่ตัวแทนจำหน่ายได้ในทันที เช่น ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ คะแนนแลกของรางวัลของบริษัท ทองคำ และของรางวัลอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้นตามที่เห็นสมควร และหากบริษัทตรวจสอบพบการกระทำผิดสัญญาของตัวแทนจำหน่ายภายหลังจากที่บริษัทส่งมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ตัวแทนจำหน่ายแล้ว บริษัทมีสิทธิเรียกของรางวัลคืนหรือใช้ราคาแทนตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับในทันที

4.7 ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายกระทำผิดสัญญาตัวแทนจำหน่ายฉบับนี้โดยชัดแจ้ง หรือกรณีที่บริษัทสอบสวนความผิดแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าตัวแทนจำหน่ายกระทำผิดสัญญาตัวแทนจำหน่ายฉบับนี้ ตัวแทนจำหน่ายตกลงส่งมอบสินค้าของบริษัททั้งหมดที่อยู่ภายในครอบครองของตัวแทนจำหน่ายในขณะทำผิดสัญญาคืนแก่บริษัทในทันที โดยตัวแทนจำหน่ายตกลงที่จะไม่เรียกร้องราคาสินค้าหรือค่าตอบแทนใดๆ จากการที่ต้องส่งมอบสินค้าดังกล่าวแก่บริษัททั้งสิ้น

4.8 ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายฝ่าฝืน หรือกระทำผิดเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ ไม่ถือว่าบริษัทมีส่วนรู้เห็นในการกระทำดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยตัวแทนจำหน่ายต้องเป็นผู้รับผิดต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว

5. การพ้นสภาพการเป็นตัวแทนจำหน่าย

5.1 ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายพ้นจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าตามสัญญาฉบับนี้แล้ว ตัวแทนจำหน่ายตกลงยินยอมให้บริษัทเผยแพร่เอกสารยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายลงประกาศในพื้นที่ออนไลน์ใดๆ หรือลงในกลุ่มช่องทางจำหน่ายได้ทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และตัวแทนจำหน่ายไม่มีสิทธิฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใดๆ กับบริษัททั้งสิ้น

5.2 กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายพ้นสภาพการเป็นตัวแทนจำหน่ายตามสัญญาแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใด ตัวแทนจำหน่ายไม่มีสิทธิจำหน่ายสินค้าของบริษัท และบริษัทไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายที่พ้นสภาพแล้ว ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง และ/หรือเผยแพร่งานอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัททุกกรณี หากกระทำการดังกล่าว บริษัทจะถือเป็นการละเมิดบริษัทอย่างร้ายแรง บริษัทมีสิทธิเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท และฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาทันที

6. ข้อตกลงอื่นๆ

6.1 การส่งเอกสารแจ้งราคาสินค้าหรือเอกสารใดๆ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ ระหว่างคู่สัญญาโดยทางวาจา ไปรษณีย์ตอบรับลงทะเบียน หรือทางโทรสาร (แฟกซ์) หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) หรือช่องทางออนไลน์อื่นใด ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าวหรือส่งโดยชอบทางกฎหมายแล้ว รวมทั้งให้หมายถึงเป็นการลงนามในเอกสารหรือสัญญาฉบับนี้ด้วย

6.2 หากบริษัทมีการประกาศหรือแจ้งข้อกำหนด หรือกฏอื่นใดขึ้นมาภายหลังจากการทำสัญญาฉบับนี้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการส่งเสริมการขาย รูปแบบการจัดส่งสินค้า ฯลฯ ตัวแทนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศหรือข้อกำหนด หรือกฏ นั้นๆ และเมื่อบริษัทได้ประกาศหรือข้อกำหนด หรือกฏ ใดๆแล้ว จะถือตัวแทนตกลง และจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตัวแทนจะอ้างเหตุใดๆเพื่อมิให้ตนต้องปฏิบัติตามมิได้ หากเกิดความเสียหายจากการนั้น ตัวแทนจะต้องชำระค่าปรับให้แก่บริษัท ไม่ต่ำกว่าจำนวน 300,000.- บาท และไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะดำเนินคดีกับตัวแทนในฐานความผิดอื่นซึ่งได้กระทำต่อบริษัท

6.3 หากตัวแทนกระทำการฉ้อฉล, ฉ้อโกง หรือกระทำการอันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา โดยหมายรวมถึงตัวแทนได้กระทำร่วมกันกับบุคคล หรือกระทำเองโดยลำพัง ตัวแทนจะต้องชำระค่าปรับให้แก่บริษัท ไม่ต่ำกว่าจำนวน 300,000.- บาท และไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะดำเนินคดีอาญากับตัวแทนในฐานความผิดซึ่งได้กระทำต่อบริษัท

6.4 หากสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อในสัญญาฉบับนี้ ไม่มีผลในการใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าเป็นการพ้นวิสัยและไม่สมบูรณ์เฉพาะสัญญาข้อนั้นๆ โดยมิให้ถือว่าสัญญาเป็นโมฆะทั้งฉบับ และให้ถือว่าสัญญาข้ออื่นๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

7. การเก็บรักษาข้อมูลความลับ

ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ความลับทางการค้า แผนการทางตลาด  ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันความเสียหายกับผู้ให้ข้อมูลและบุคคลภายนอก

ซึ่งส่วนนี้ ตัวแทน เป็นฝ่ายผู้รับข้อมูล โดยที่ บริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “RENATAR” แผนทางการตลาด และความลับทางการค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ” และมีความประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ตัวแทนหรือ เรียกว่า “ผู้รับข้อมูล”

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.1. ข้อมูลที่เป็นความลับ ในสัญญานี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายความถึง ข้อมูลใดๆ รวมทั้งข้อมูลของบุคคลภายนอกที่ฝ่ายผู้ให้ข้อมูลได้เปิดเผย  แก่ฝ่ายผู้รับข้อมูล และฝ่ายผู้ให้ข้อมูลประสงค์ให้ฝ่ายผู้รับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยข้อมูลดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ ผลิตภัณฑ์ แผนทางการตลาด และความลับทางการค้าของฝ่ายผู้ให้ข้อมูลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการทดลอง และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือแผนทางการตลาดของผู้ให้ข้อมูล2. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

7.1.1 ฝ่ายผู้รับข้อมูลตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่ฝ่ายผู้ให้ข้อมูลได้เปิดเผยให้แก่ฝ่ายผู้รับข้อมูลภายใต้สัญญาฉบับนี้ โดยฝ่ายผู้รับข้อมูลตกลงที่จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับจากฝ่ายผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใดหรือองค์กรใดทราบ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้รับข้อมูลจึงจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานของฝ่ายผู้รับข้อมูล  หรือบุคคลภายนอกที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่เป็นความลับนั้น และฝ่ายผู้รับข้อมูลจะต้องจัดให้ลูกจ้างหรือพนักงานของฝ่ายผู้รับข้อมูล หรือบุคคลภายนอกที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลดังกล่าวได้ผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเคร่งครัดด้วย

7.2 ผู้รับข้อมูลตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลเชิงพาณิชย์ ข้อมูลการบริหารธุรกิจ การโฆษณาสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาด บัญชีรายชื่อของตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งเทคนิค โปรโมชั่น  ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ ตลอดทั้งข้อมูลอื่นใดที่ผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยแก่ผู้รับข้อมูล ไม่อนุญาตให้เปิดเผยโดยเด็ดขาด

7.3 ผู้รับข้อมูลจะต้องทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้เท่านั้น และต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลโดยเด็ดขาด

7.4 ผู้รับข้อมูลต้องไม่ทำซ้ำข้อมูลที่เป็นความลับแม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เว้นแต่การทำซ้ำเพื่อการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งไม่เคลื่อนย้าย พิมพ์ทับ หรือทำให้เสียรูปซึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงเครื่องหมายสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายอื่นใดที่แสดงกรรมสิทธิ์ของต้นแบบหรือสำเนาของข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับมาจากผู้ให้ข้อมูล

7.5 กรณีที่ผู้รับข้อมูลฝ่าฝืนข้อกำหนดตามสัญญานี้ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้ข้อมูล ผู้รับข้อมูลจะต้อง ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลและ/หรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายสำหรับความเสียหายเช่นว่านั้นอย่างสิ้นเชิง

7.6 การรักษาความลับตามสัญญานี้ ให้รักษาความลับตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้ และให้มีผลคงอยู่ตลอดจนกว่าผู้ให้ข้อมูลจะทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ และ/หรือบุคคลทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ หรือผู้ให้ข้อมูลได้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเป็นลายลักอักษรณ์

8. เงื่อนไขเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวแทนจำหน่ายยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนจำหน่ายต่อบุคคลภายนอกได้ และตัวแทนจำหน่ายตกลงให้บริษัทใช้ เก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างฉบับนี้เท่านั้น

ภายหลังจากที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เข้าทำสัญญาอันมีเงื่อนไขบังคับเกี่ยวกับการส่งต่อ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกัน ทั้งนี้ไม่ว่าคู่สัญญาจะกระทำในฐานะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ตามให้ข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นสุดลงทันที และให้บังคับตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญาดังกล่าวแทน

ตัวแทนจำหน่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ทุกข้อแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนให้แก่บริษัท เพื่อเป็นหลักฐาน

ให้สัญญาตัวแทนจำหน่วยสินค้า ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566